വലയം ചെയ്യുക (valayam cheyyuka) english meaning

Malayalam to english meaning

  • encircle , surround.