വിധികര്‍ത്താവ് (vidhikarthaav) english meaning

Malayalam to english meaning

  • judge , arbitrator.